Reakcia ministerstva školstva na zrušenie súťaže Prvouka 2 Úradom pre verejné obstarávanie

  • Dátum: 05.09.2019

     Ministerstvo školstva v apríli 2019 vyhlásilo verejné obstarávanie na učebnicu Prvouka 2. Touto pilotnou súťažou rezort školstva sledoval naplnenie cieľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu s učebnicami.
     Navrhovateľ AITEC, ktorý je v súčasnosti dodávateľom učebnice Prvouka 2, celkovo namietal 8 bodov. V prvom stupni rozhodnutia o námietke ÚVO dalo za pravdu ministerstvu v plnom rozsahu. Na základe odvolania AITEC však Rada ÚVO zmenila rozhodnutie ÚVO a dala ministerstvu za pravdu iba v siedmich z ôsmich bodov.
     V bode, v ktorom Rada nedala ministerstvu za pravdu, sa ministerstvo nestotožňuje s rozhodnutím Rady. Rozhodnutie Rady je podľa názoru ministerstva odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do kompetencie Rady. Ide napríklad o mieru naplnenia cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Rozhodnutie nezohľadňuje celkovú komplexnosť problematiky učebnicovej politiky a skutočnosť, že ministerstvo dalo priestor nielen existujúcim učebniciam, ale aj priestor pre vytvorenie nových učebníc. Nebolo tiež zohľadnené, že výber najvhodnejšej učebnice je na samotných školách a z toho vyplýva existencia konkurenčného prostredia.
     Ministerstvo aj naďalej plánuje súťaž na didaktické prostriedky realizovať postupom verejnej súťaže, aby tak najviac otvorilo trh s učebnicami pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti. Pri verejných súťažiach na učebnice matematiky a geografie ide o oblasť trhu, kde podľa vedomostí ministerstva existuje prevažne len 1 učebnica na predmet a ročník so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou. Ministerstvo preto predpokladá, že uchádzači budú primárne ponúkať nové učebnice, kde aplikácia doplňujúcich kvalitatívnych kritérií vôbec neprichádza do úvahy, nakoľko v čase predkladania ponúk niet čo hodnotiť. Ministerstvo preto predpokladá, že ÚVO bude zohľadňovať tento faktor vo svojom posudzovaní a stotožní sa s navrhnutým postupom ministerstva.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku