Reakcia ministerstva školstva na list poslanca NR SR Miroslava Beblavého vo veci didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka

     Ministerstvo školstva dlhodobo eviduje nedostatok kvalifikovaných učiteľov angličtiny a ďalšiu potrebu zvyšovania ich kvalifikácie. Poukázal na to aj prieskum British Council. Preto Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“.
     Z prieskumu, ktorý sa realizoval medzi učiteľmi anglického jazyka na základných a stredných školách vyplynulo, že 96 % všetkých učiteľov chce svoje hodiny obohatiť a učiť pútavo. Až 91 % opýtaných učiteľov označilo, že nevyhnutne potrebuje používať didaktickú nadstavbu k učebniciam, 89 % žiada aj digitálny obsah k učebniciam a metodikám.
     Na základe údajov ŠPÚ dnes na 1. stupni ZŠ učí odborne cca 65 % učiteľov a zvyšok učí neodborne. Dôvodom je nepripravené zavedenie povinnej angličtiny v roku 2010, kedy nebolo zabezpečené doplnenie kvalifikácie v tomto jazyku všetkým učiteľom, hoci nároky na ich počet sa zvýšili.
     O skutočnom záujme učiteľov skvalitniť žiakom hodiny angličtiny svedčí fakt, že do 3 týždňov od spustenia náboru poslala svoje prihlášky do projektu takmer polovica všetkých učiteľov anglického jazyka na základných školách. MPC však v rámci projektu môže uspokojiť maximálne 3 000 pedagógov.
     Didaktické pomôcky, ktoré prinesie do škôl národný projekt, nebudú iba nadstavbou k učebniciam, ako tvrdí pán Beblavý. Ide o ucelený balík vzdelávacích materiálov, ktorý umožní aj samostatnú výučbu. Významnou súčasťou sú metodiky pre výučbu anglického jazyka a pracovné listy pre žiakov, ktoré mnohí učitelia doteraz na hodinách vôbec nemali.  
     Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, z programového obdobia, ktoré sa končí v decembri 2015. Projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“, ktorý bude aj učiteľov vzdelávať, má hodnotu 11,4 mil. eur, z ktorých 6,4 mil. eur pôjde na nákup didaktických pomôcok. Nie je to teda 20 miliónov, ako tvrdí poslanec Beblavý. Suma 19 902 773,7 € je celková hodnota rámcovej zmluvy.
     Obstarávanie bolo v zmysle legislatívy uverejnené v slovenskom vestníku a vo vestníku EÚ. Okrem toho sme o obstarávaní nad rámec zákona informovali aj v tlačovej správe. Podmienky verejného obstarávania boli definované len v súlade s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu pre anglický jazyk pre základné a stredné školy. Čo sa týka stanovenia ceny, prebehla elektronická dražba medzi všetkými tromi záujemcami. Transparentnejší spôsob obstarávania ako elektronická dražba neexistuje.  

Pán poslanec Beblavý by mal vysvetliť, prečo zastupuje vydavateľstvá, ktoré sa do obstarávania neprihlásili, nepodali žiadnu námietku a až po jeho skončení poukázali na to, že nevedeli podmienky splniť. Podmienka, ktorá vyžadovala, aby metodické príručky pre učiteľov 1. stupňa boli v slovenskom jazyku, vychádzala z  dát rezortu Štátneho pedagogického ústavu, podľa ktorých je práve jazyková vybavenosť učiteľov prvého stupňa najslabšia.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky