Reakcia ministerstva školstva na iniciatívu bratislavských učiteľov Babysitting Day

     Pod novým ministrom sa zmenil chod vlastného úradu ministerstva. Prvýkrát po mnohých rokoch dostali školy na začiatku školského roku učebnice načas.
     Prvýkrát po štvrťstoročí žiakom prvého stupňa nemusia kupovať učebnice angličtiny rodičia, pretože ich nákup školám prepláca priamo ministerstvo.
     Prijímajú sa nástroje na ochranu učiteľov či rodičov, ministerstvo zriadilo odbor ochrany práv v regionálnom školstve a vydalo rozsiahlu príručku s modelovými príkladmi, ktoré sú učiteľom návodom, ako presne postupovať, ak sú ich práva porušené.
     Zamedzilo sa prázdninovému prepúšťaniu učiteľov. Toto opatrenie zaručuje učiteľom, že ich pracovný pomer na škole nebude trvať len počas školského roka (september – jún), ale aj počas prázdnin, čo ovplyvní nielen ich finančnú situáciu, ale aj psychickú pohodu (istota zamestnania, odbúranie povinností s nahlasovaním na úradoch práce atď.).
     Stavovské organizácie oceňujú, že pracovníci ministerstva chodia viac do terénu, aby s riaditeľmi diskutovali o technických otázkach fungovania škôl. Tieto stretnutia sa dejú okrem iného na zasadnutiach organizácií ako Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií a ďalších. Ministerstvo v tejto súvislosti oceňuje, ako stavovské organizácie pomáhajú v komunikácii so školským prostredím.
     Učitelia dostávajú oveľa väčšiu šancu, ako v minulosti zapájať sa do projektov EÚ a byť za to odmenení. Len v rámci siedmich už schválených zámerov národných projektov sa vyčlenilo 37,5 milióna eur pre učiteľov. Je to takmer toľko, koľko sa k učiteľom dostalo za predošlých deväť rokov čerpania z predĺženého programového obdobia (44 miliónov eur)!
     Ministerstvo zrušilo viacero tlačív a značne zjednodušilo ďalšie, čím spravilo prvý v reťazi krokov, ktoré vedú k odbyrokratizovaniu školstva.
     Zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave sa po mnohých rokoch na Slovensku opäť zavádza duálne vzdelávanie, v modernom nastavení, v súlade s princípmi fungovania sociálneho trhového hospodárstva. V školskom roku 2015/2016 je zapojených 89 podnikov, 32 škôl,  422 žiakov. Počet záujemcov zo strany zamestnávateľov neustále rastie a pre školský rok 2016/2017 podalo žiadosť pre vstup do duálneho vzdelávania 262 zamestnávateľov.
     Po takmer šiestich rokov neúspechov so spúšťaním Rezortného informačného systému ministerstvo pod novým vedením za niekoľko mesiacov systém pripravilo na plnú prevádzku. Dnes je Rezortný informačný systém naplnený údajmi a rezort tak môže okrem iného od budúceho roku postupne opúšťať historicky prekonané dotazníkové zbery ako Eduzber a ďalšie.
     Významným krokom bolo rozbehnutie programu zvyšovania kapacít našich škôl i škôlok. Rekonštrukcie nevyhovujúcich budov škôl, výstavba modulových škôl či modulové prístavby výrazne zvýšia počet detí umiestnených v materských  školách a zároveň zlepšia geografickú prístupnosť základných škôl pre žiakov. Toto opatrenie zlepšuje aj celkové podmienky (hygienické, preplnenosť tried atď.), v ktorých sa deti a učitelia nachádzali. 
     Jarný legislatívny balík priniesol vyčistenie legislatívy od duplicitných nastavení či právnych nezrovnalostí a úľavy učiteľom a rodičom od zaťažujúcich úkonov. Príkladom je zrušenie povinných každoročných postupových skúšok pre rodičov s deťmi v zahraničí alebo zavedenie elektronickej triednej knihy.
     Okrem toho ministerstvo pripravilo viaceré rozsiahle technické právne normy, napríklad nedávno prijatý zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. V praxi to znamená, že žiaden absolvent českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelanie, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania). Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania. Zjednoduší  sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu.
     V neposlednom rade netreba zabúdať na nedávno schválený zákon o športe, ktorý schválila masívna väčšina poslancov, 132, naprieč politickým spektrom.
     Popri revitalizácii vnútorného chodu vlastného úradu ministerstva, kde sa vymenil celý rad riadiacich pracovníkov, dostala nové vedenie aj Štátna školská inšpekcia, Štátny pedagogický ústav a ďalšie priamo riadené organizácie ministerstva.
     Na úrovni vysokých škôl ministerstvo podniká rázne kroky na vyčistenie prostredia od nekvalitných škôl či študijných programov. Minister hneď po nástupe do úradu zamietol dva návrhy na vznik nových vysokých škôl. V spolupráci s Akreditačnou komisiou sa pozastavilo viacero študijných programov, príkladom, aj keď len jedným z mnohých, je medializovaný prípad práva na Paneurópskej vysokej škole.
     Podpora vedy sa prejavila aj v trojročnej stabilizačnej zmluve pre Slovenskú akadémiu vied, ktorá akadémii garantuje minimálnu sumu 60 miliónov eur ročne, popri ďalších zdrojoch, ktoré má akadémia k dispozícii.
 
Minister Juraj Draxler hodnotí opatrenia takto:
     „Pre ministerstvo to bol náročný rok, muselo zvládnuť mnoho udalostí, ktoré sa dejú len raz za dlhšie časové obdobie. Išlo napríklad o ukončovanie predošlého programovacieho obdobia pre čerpanie štrukturálnej pomoci Európskej únie, čo predstavovalo neuveriteľné množstvo úkonov. Po stabilizácii chodu ministerstva však vieme ísť oveľa ďalej - pripravujeme koncepčné návrhy, ktoré zmenia prakticky všetky aspekty fungovania regionálneho školstva, vysokých škôl, vedy a výskumu.
     Tieto reformy však nechceme pripravovať sami, aj preto sme potrebovali otvoriť kontinuálny dialóg s odborníkmi a školským prostredím, prvým krokom bol náš nedávny veľký okrúhly stôl o budúcnosti školstva. Nad všetkým je však úloha pripraviť formulácie do programového vyhlásenia vlády, pod ktoré sa, dúfam, podpíšu všetky stavovské organizácie a ktoré budú politickou garanciou, že školstvo sa hneď po parlamentných voľbách stane nie deklaratívnou, ale reálnou politickou prioritou tejto krajiny. Vrátane toho, že sa zvýšia platy učiteľov.“

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky