Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

28.03.2019
     Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa pripravuje od roku 2017. Odvtedy prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a predĺženou lehotou pri podávaní zákona do MPK, o ktorý nás požiadal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV), čo je najreprezentatívnejšia organizácia, ktorá zastupuje takmer 50 000 pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj ďalšie partnerské profesijné združenia a asociácie. Do diskusie a rokovaní boli zapojené všetky relevantné subjekty, vrátane Slovenskej komory učiteľov. Práve tento participatívny proces svedčí o tom, že počas celej tvorby zákona ministerstvo školstva rokuje s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňuje pripomienky a požiadavky z ich strany.
     Momentálne sa zákon nachádza v 2. čítaní a je už v rukách poslancov NR SR. Ministerstvo školstva  pod vedením Martiny Lubyovej dlhodobo vyvíja kroky k zlepšeniu podmienok a ohodnoteniu pedagógov, o čom svedčí zvýšenie platov všetkých učiteľov, zachovanie možnosti získavania príplatkov aj v budúcom vzdelávacom systéme a zvyšovanie platov mladým začínajúcim pedagógom.
     „Vnímame, že nie je všetko len o platoch a je potrebné zlepšovať aj prostredie a vzťahy, v ktorých učitelia pôsobia. Sú vystavovaní novým tlakom zo strany spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli v novom zákone zakotviť právo na ochranu pred prejavmi sociálno – patologického správania, čiže zlepšiť ochranu pedagógov pri výkone profesie. Chcem, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve, aby nám pomohla spolu v pozitívnom duchu zlepšovať ďalej podmienky pre výkon činnosti pedagóga.  Za Vašu svedomitú prácu sa Vám chcem úprimne poďakovať a srdečne zablahoželať k dnešnému sviatku,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

     Návrh zákona o pedagogických  a odborných zamestnancoch sa rozšíril o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie sa predĺžilo na 7 rokov, rovnako ako aj platnosť príplatkov za vzdelávanie v profesijnom rozvoji, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod. Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme. Zákon prináša zvýšenie ochrany zamestnancov pred sociálno-patologickým správaním, zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku