Rámcové učebné plány pre gymnáziá s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2017 Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny a Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku