Rakúsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi ČSSR a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
(Viedeň, 22. 11. 1977; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou SR a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry vzdelávania a vedy
(Viedeň, 13. 10. 1999; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 41/2001 Z. z.)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci
(Viedeň, 19. 2. 2004; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky
(Viedeň, 25. 4. 2002)

PROTOCOL ON CO-OPERATION IN SPORT between the Ministry of Education of the Slovak Republic and the State Secretariat for Sport of the Federal Chancellery of the Republic of Austria

Memorandum o spolupráci pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami a podnikmi medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Rakúskou hospodárskou komorou. 
(Viedeň, 12.2.2014; platnosť 3 roky)
 

Protokol z 5. zasadnutia zmiešanej slovensko - rakúskej komisie podľa článku 13 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
(Bratislava, 26.6.2019; platnosť do roku 2025)
 
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku