Rada Výskumnej agentúry rokovala koncom roka dvakrát

  • Dátum: 20.01.2016
     Rada Výskumnej agentúry (VA) sa v závere roka 2015 dvakrát zaoberala dôležitými dokumentami operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Výskumná agentúra je v programovom období 2014 – 2020 v roli sprostredkovateľského orgánu pre OP Výskum a inovácie.
     Rade VA predsedá minister školstva SR, podpredsedom je minister hospodárstva SR. Zložená je z popredných predstaviteľov oboch spomínaných rezortov, Slovenskej akadémie vied a tiež vedeckých odborníkov z verejného i súkromného sektora na Slovensku.
     Radu zastrešuje Výskumná agentúra, ktorá zabezpečuje proces implementácie projektov OPVaI s prepojením na aktivity RIS3 (dokument  Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3).
     Úlohou Rady VA je koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe SR. Rada plní zároveň úlohu poradného zboru ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3. Vďaka zloženiu jej členov, ktorí majú dlhoročné domáce aj zahraničné skúsenosti z oblasti výskumu, vedy a hospodárskej praxe, je pre túto úlohu najpovolanejšia.
     Na prvom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2015 v Bratislave, Rada VA prerokovala indikatívne harmonogramy, ako aj zámery výziev a písomných vyzvaní na roky 2016 a 2017.
     Dňa 18. decembra 2015 sa uskutočnilo 2. spoločné zasadnutie Rady VA a Rady Technologickej agentúry. Dôležitým bodom bolo prerokovanie Dlhodobých strategických výskumných programov - výstupov piatich pracovných skupín pre nasledovné oblasti: Materiálový výskum a nanotechnológie; Informačno-komunikačné technológie; Biomedicína a biotechnológie; Udržateľná energetika a energiePôdohospodárstvo a životné prostredie vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu.
     Dlhodobé strategické výskumné programy bližšie vymedzujú a definujú samotné oblasti výskumu a následne ich prepájajú s hospodárskymi a perspektívnymi oblasťami špecializácie RIS3 SK.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku