Rada vlády SR pre vedu a techniku sa zaoberala stimulmi na rozvoj výskumu a vývoja

  • Dátum: 24.06.2008

     Ideový zámer návrhu zákona o stimuloch na výskum a vývoj a zámer na vytvorenie Národného informačného systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku boli hlavnými témami zasadnutia Rady vlády SR pre vedu a techniku. Rokovanie poradného orgánu vlády SR sa uskutočnilo dnes 24. júna 2008 v Bratislave za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja. 
    
Cieľom pripravovaného zákona o stimuloch na výskum a vývoj je podnietiť podnikateľov, aby vo väčšej miere zakladali rozvoj svojich podnikov na výsledkoch výskumu a vývoja. Navrhované stimuly by mali vytvoriť priaznivé podmienky na zvyšovanie celkových ročných výdavkov na vedu a techniku z verejných zdrojov práve o finančné prostriedky podnikateľských subjektov. Kým súčasne platná právna norma umožňuje poskytovať štátnu pomoc iba na základe štátom vyhlásenej verejnej súťaže, nový zákon by mal vytvoriť podmienky na jej poskytovanie na základe žiadosti iniciovanej podnikateľským subjektom. Predložený materiál vychádza z dokumentu Európskej únie (EÚ) o poskytovaní štátnej podpory na výskum, vývoj a inovácie, ktorý je záväzný pre všetky členské štáty EÚ. Ideový zámer, ktorý na dnešnom rokovaní Rada vlády SR pre vedu a techniku schválila, stanovuje presný mechanizmus poskytovania stimulov a spôsob kontroly ich účelového čerpania podnikateľskými subjektmi.
     Predmetom rokovania bol aj zámer na vytvorenie Národného informačného systému podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Systém by mal spravovať elektronické informácie a informačné zdroje pre výskum, vývoj a inovácie. Jeho vybudovanie zároveň prispeje k spolupráci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a podnikateľských subjektov v tejto oblasti. Národný informačný systém bude prepojený s centrálnym informačným portálom pre výskum, vývoj a inovácie, ktorý bude spustený s novým obsahom už 29. júna 2008 na pôvodnej stránke www.veda-technika.sk.
Fotogaléria

Bratislava 24. júna 2008

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku