Rada pre odborné vzdelávanie prerokovala návrh vyhlášky o stredných školách

  • Dátum: 20.05.2009

     Návrhom vyhlášky o stredných školách sa 19. mája 2009 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja zaoberala Rada pre odborné vzdelávanie. Právny predpis nadväzuje na zákon o výchove a vzdelávaní, ako aj na nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý Národná rada SR schválila 23. apríla 2009.

     Vyhláška určuje organizáciu vzdelávania, ako aj rozsah, podmienky a priebeh štúdia v gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách. Okrem toho ustanovuje aj typy stredných odborných škôl a konzervatórií.

     Navrhovaný právny predpis ustanovuje taktiež sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy a zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa okrem vysvedčenia o maturitnej skúške môže vydať aj výučný list. Materiál obsahuje zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     Novinkou je určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným a učebným odborom. V prípade stavovských organizácií ide napríklad o  komory či iné právnické osoby, ktoré majú kompetencie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Profesijnými organizáciami sú Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov.

     Návrh vyhlášky bol 15. mája predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré potrvá do 4. júna 2009. K novému právnemu predpisu súčasne prebieha verejná diskusia vo forme konferencií a pracovných stretnutí so zástupcami škôl a predstaviteľmi stavovských a profesijných organizácií. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2009.    

Fotogaléria

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bratislava 20. máj 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku