Rada ministrov EÚ definitívne schválila nariadenie o Európskom zbore solidarity

  • Dátum: 27.09.2018
     Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) včera definitívne prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity na roky 2018 - 2020. 
     Európsky parlament a Rada dosiahli v júni 2018 politickú dohodu o návrhu Komisie, aby sa Európskemu zboru solidarity (EZS) poskytol do roku 2020 vlastný rozpočet a právny rámec. Európsky parlament dohodu schválil a Rada ju formálne prijala na výbore stálych predstaviteľov COREPER1 minulý týždeň.
     Nariadenie o EZS nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 4. 10. a bude záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
     Nový legislatívny základ a mechanizmus financovania navrhla Európska komisia pod vedením komisárov Oettingera, Navracsicsa a Thyssenovej v utorok 30. mája 2017. Komisia navrhla vyčleniť Európskemu zboru solidarity v rokoch 2018-2020 sumu 341,5 miliónov eur, ktoré umožnia 100 000 mladým Európanom zúčastniť sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.
     Európsky zbor solidarity je najnovšou iniciatívou Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 17-30 rokov, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej iniciatívy – Investovanie do európskej mládeže. Cieľom Európskeho zboru solidarity je poskytnúť mladým ľuďom možnosť vyjadriť solidaritu prostredníctvom dobrovoľníctva, stáže alebo práce, pri výkone ktorých by zároveň pomáhali zamerať sa na aktuálne spoločenské výzvy.
     Prvá fáza EZS bola spustená už v decembri 2016. Zaregistrovalo sa počas nej 72 000 mladých ľudí a približne 7 000 z nich sa angažuje. Rôzne akcie v rámci EZS poskytnú mladým ľuďom v celej Európe nové príležitosti na angažovanie sa v solidárnych aktivitách zameraných na riešenie spoločenských výziev a posilnenie komunít. Zároveň pomôžu zlepšiť zručnosti a schopnosti, ktoré mladí ľudia potrebujú na svoj osobný a profesionálny rozvoj na začiatku svojej  kariéry. EZS je inkluzívnou iniciatívou. Cielené opatrenia, ako napríklad dodatočné financovanie alebo umiestnenia s kratšou dobou trvania, podporia účasť znevýhodnených mladých ľudí.
     Ešte pred formálnym prijatím legislatívneho návrhu sa začalo s prípravami na udeľovanie podpory na projekty v rámci Európskeho zboru solidarity a vyhlásením výzvy na predkladanie návrhov, ktorú Komisia zverejnila v piatok 10. augusta.Táto výzva sa týka akcií: dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke projekty, dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou, stáže a pracovné miesta, projekty v oblasti solidarity, značka kvality.
     Lehota na podávanie návrhov je 16. október 2018, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas prihlásiť sa do 18. februára 2019. Výzva a ďalšie informácie sú dostupné na stránke Komisie a programovej príručke.
      Za realizáciu väčšiny akcií Európskeho zboru solidarity bude zodpovedná národná agentúra programu Erasmus+ pre šport a mládež, ktorá je súčasťou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže​. Konkrétne bude zodpovedať za posudzovanie žiadostí väčšiny druhov organizácií týkajúcich sa udelenia značky kvality Európskeho zboru solidarity, za hodnotenie žiadostí o financovanie, ktoré budú podávať účastnícke organizácie, za poskytovanie odbornej prípravy a podpory, za organizovanie networkingu alebo za propagovanie Európskeho zboru solidarity na vnútroštátnej úrovni. Národnou autoritou pre program zodpovednou za monitoring a supervíziu EZS je MŠVVaŠ SR.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku