Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

  • Dátum: 24.01.2020

     Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená nová Stratégia Rady Európy pre mládež do roku 2030.
     „Posilnenie demokracie prostredníctvom vzdelávania, kultúry a zapojenia mládeže“ je jednou z priorít gruzínskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. Spusteniu stratégie predchádzala neformálna výmena názorov na túto tému medzi zástupcami ministrov a kľúčovými zúčastnenými stranami za sektor mládeže.
     Na zasadaní  Výboru ministrov vystúpil aj riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada, ktorý od začiatku roka 2020 predsedá Európskemu riadiacemu výboru pre mládež (CDEJ) pri Rade Európy. Ivan Hromada vo svojom príhovore ocenil prínos medzivládnej spolupráce v rámci Rady Európy „pre rozvoj politiky mládeže v členských štátoch, výmenu dobrej praxe a porovnávanie národných politík mládeže“. Uviedol tiež príklad, ako sa výsledky veľkých kampaní Rady Európy po ich skončení prenášajú do členských štátov, čo demonštroval na slovenskom príklade v programe Škola bez nenávisti.
     Pre Radu Európy sú mladí ľudia partnermi, ktorí majú zásadný význam pri upevňovaní demokracie, ľudských práv a princípov právneho štátu, a zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore hodnôt tejto organizácie. Spoločná rada pre mládež (CMJ), rozhodovací orgán sektora mládeže Rady Európy, sformulovala stratégiu, ktorá zdôrazňuje konkrétny prínos tohto sektora k cieľom organizácie, ako aj jej schopnosť reagovať na nové výzvy, ktorým čelia mladí ľudia a Európa.
     V priebehu nasledujúcich desiatich rokov bude nová Stratégia Rady Európy pre mládež do roku 2030 pomáhať mladým ľuďom zúčastňovať sa na pluralitnej demokracii a presadzovať ľudské práva s cieľom vybudovať inkluzíve spoločnosti založené na rovnocennosti, dôstojnosti a právach, pričom sa zameria na štyri tematické priority: revitalizácia pluralitnej demokracie, prístup mladých ľudí k právam, spolužitie v mierových a inkluzívnych spoločnostiach a práca s mládežou. Text novoprijatej stratégie je zverejnený na stránkach Rady Európy.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku