Rada Európy a oblasť mládeže

Rada Európy sa v oblasti mládeže zameriava najmä na podporu vzdelávania, ľudských práv, demokracie a mobility v Európe. Odbor pre mládež Rady Európy je súčasťou Riaditeľstva pre demokratické občianstvo a participáciu pod Generálnym riaditeľstvom pre demokraciu (DGII). Jeho základným cieľom je vytvárať inštrukcie, programy a právne nástroje pre rozvoj ucelených a efektívnych politik mládeže na miestnej, národnej a európskej úrovni. Základným strategickým dokumentom politiky mládeže Rady Európy je „Agenda 2020“ prijatá na 8. Konferencii ministrov zodpovedných za mládež v Kyjeve 10. – 11. 10. 2008. Agenda 2020 je výsledkom celoeurópskeho konsenzu v oblasti princípov, priorít a prístupov vzťahujúcich sa k politikám mládeže. V roku 2018 spustila Rada Európy prípravnú fázu k vyhodnoteniu tohto dokumentu a k príprave dokumentu novej generácie „Agenda 2030“.

Sektor mládeže Rady Európy má k dispozícii dve školiace Európske centrá mládeže v Štrasburgu a v Budapešti. V posledných rokoch sa pozornosť venuje predovšetkým týmto 3 prioritám:

  • prístup k právam,

  • participácia mládeže a práca s mládežou,

  • inkluzívne a mierové spoločnosti.
     

Štatutárnymi orgánmi Rady Európy pre oblasť mládeže sú:

 

Európsky riadiaci výbor pre mládež (European Steering Committee for Youth, CDEJ)

Členmi CDEJ sú zástupcovia ministerstiev členských štátov Rady Európy a Európskeho kultúrneho dohovoru zodpovedných za mládež. CDEJ podporuje medzivládnu spoluprácu v oblasti mládeže a svojou činnosťou vytvára rámec pre porovnávanie národných politik mládeže, výmenu príkladov dobrej praxe a tvorbu štandardizovaných textov v oblasti politík mládeže a práce s mládežou. Vedenie výboru je volené na dvojročné funkčné obdobia, súčasným predsedom tohto výboru je riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada. 

Poradná rada mládeže (Advisory Council on Youth, AC)

Poradná rada sa skladá z 30 zástupcov mladých ľudí (20 zvolených z členských organizácií Európskeho fóra mládeže a 10 nominovaných sekretariátom odboru pro mládež Rady Európy mimo členskej základne Európskeho fóra mládeže). AC predkladá CDEJ stanoviská, názory a spätnú väzbu z hľadiska mládežníckeho nevládneho sektora týkajúce sa všetkých aktivít Rady Európy v oblasti mládeže a je zárukou toho, že mladí ľudia majú rovný prístup k rozhodovacím procesom.

Spoločná rada mládeže (Joint Council on Youth, CMJ)

Spoločná rada slúži ako unikátny príklad dobrej praxe v oblasti spolurozhodovacích procesov v Rade Európy. Tvoria ho členovia Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a Poradnej rady mládeže. Úlohou spoločnej rady je v duchu spoločného riadenia vypracovať jednotné stanovisko k celkovým prioritám sektora mládeže, ročným / viacročným cieľom, hlavným rozpočtovým balíkom a potrebným rozpočtovým špecifikáciám v politickom a rozpočtovom rámci stanovenom Výborom ministrov. Prispieva tiež k účinnému začleňovaniu mládežníckych politík do programu činností Rady Európy.

Programový výbor (Programming Committee, PC)

Programový výbor je súčasťou spolurozhodovania v oblasti mládeže, jeho členovia zastupujú ako CDEJ, tak aj AC. Jeho úlohou je prostredníctvom Európskej nadácie mládeže (European Youth Foundation, EYF) poskytovať finančnú podporu na organizovanie medzinárodných mládežníckych aktivít podporujúcich aktívne občianstvo, mobilitu mládeže, ľudské práva, demokraciu a kultúrnu pluralitu. Slovensko má od marca 2020 zastúpenie aj v tomto výbore, keď bola doň zvolená Miroslava Dujičová z odboru mládeže.  

Úplné texty vybraných dokumentov Rady Európy v oblasti mládeže:

  • Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou [CM/Rec(2017)4]
  • Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o podpore mladých utečencov pri prechode do dospelosti [CM/Rec(2019)4]
  • Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o prístupe mladých ľudí k právam [CM/Rec(2016)7]
  • Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o prístupe mladých ľudí zo znevýhodnených oblastí k sociálnym právam [CM/Rec(2015)3]

 

 

Bez nenávisti na internete

 

Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika zapojila do kampane No hate speech movement organizovanou Radou Európy. Cieľmi kampane bolo informovať, búrať predsudky, mýty, hľadať nástroje, ktorými sa tieto ciele podarí efektívne napĺňať a zapojiť do tejto problematiky čo najviac mladých ľudí.

Oficiálnu záštitu nad celou kampaňou prebral odbor mládeže MŠVVaŠ SR, ktorý na podnet Rady Európy zriadil za účelom koordinovania kampane a jej aktivít na Slovensku Národný výbor kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete”. Jeho členmi boli významné štátne inštitúcie, organizácie, ako aj zástupcovia tretieho sektora. Jedným z výsledkov kampane je príručka boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam BOOKMARKS, ktorá existuje aj v slovenskej verzii. Je užitočným nástrojom pre odborníkov pracujúcich s deťmi i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom.

Samotná celoeurópska kampaň Bez nenávisti na internete sa začala 21. marca 2013 v Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii, prebiehala v 45 zapojených krajinách a bola ukončená 10. apríla 2018 Záverečnou hodnotiacou konferenciou v Štrasburgu. Na nej boli členské štáty Rady Európy vyzvané, aby sa pokúsili šíriť posolstvo a dedičstvo kampane ďalej. V tejto súvislosti bol potom pripravený program Škola bez nenávisti, realizáciou ktorého poverilo MŠVVaŠ SR organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. 

Skočiť na začiatok stránky