Rada EÚ: Školy otvorilo už sedemnásť členských štátov

  • Dátum: 21.05.2020

Základné školy a materské školy opätovne otvorilo už sedemnásť členských štátov Európskej únie. Dve desiatky krajín Únie otvorili dokonca aj stredné školy. V ôsmich krajinách EÚ sa do tried vrátili aj znevýhodnené deti, ktorých prechod na online výučbu v čase koronakrízy zasiahol najviac. Návrat detí do škôl je vo všetkých krajinách podmienený prísnymi preventívnymi opatreniami. Vyplýva to z informácií ministerstiev školstva členských štátov Európskej únie, ktoré ich čelní predstavitelia prezentovali na videokonferencii Rady Európskej únie. Slovenskú republiku zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

Rada Európskej únie je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie. Každú z 27 členských krajín na jej zasadaní zastupuje predstaviteľ na ministerskej úrovni, ktorý je splnomocnený zaväzovať vládu svojej krajiny v danej oblasti štátnej správy. V dňoch 18. a 19. mája 2020 sa zástupcovia krajín stretli na neformálnej videokonferencii Rady pod vedením chorvátskeho predsedníctva. V online priestore diskutovali najmä o dopadoch pandémie ochorenia Covid-19 na vzdelávanie a mládež či rozdielnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v oblasti školstva.European Council

Odlišný prístup zaujali štáty napríklad v otázke ukončovania štúdia na stredných školách. Zatiaľ čo slovenskí, estónski a francúzski maturanti maturujú najmä administratívne a známky dostávajú na základe predchádzajúcich študijných výsledkov, 17 členských štátov zachovalo štandardné maturity s väčšími či menšími modifikáciami. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, tí vo väčšine krajín (22 štátov) ukončia akademický rok dištančnou formou, vo viacerých krajinách však budú záverečné skúšky prebiehať v tradičnej podobe. Zástupcovia krajín EÚ sa však zhodli, že pri všetkých opatreniach je na prvom mieste ochrana zdravia a bezpečnosť občanov.

Rozsiahle opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu ovplyvnili podľa delegátov aj mladých ľudí a ich prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, poradenstvu, či participácii v spoločnosti. Obzvlášť zasiahnutí sú mladí ľudia zo znevýhodneného a marginalizovaného prostredia. Komisárka pre vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel informovala, že na Európskom portáli mládeže bola zriadená špeciálna sekcia o COVID-19 zameraná na zamedzenie šírenia dezinformácií o víruse a na zdieľanie digitálnych nástrojov. Na portáli je tiež dostupný dotazník o živote a práci mladých ľudí počas krízy.

„Oceňujem flexibilitu zo strany Európskej komisie pokiaľ ide o implementáciu programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, avšak je nevyhnutné posilniť vnútroštátne aktivity mladých dobrovoľníkov,“ apelovala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová v rámci svojho vystúpenia. Zároveň kolegom predstavila nový program Mládežnícky delegát SR pri WHO a opatrenia na podporu mládežníckeho sektora na Slovensku spočívajúce najmä v zjednodušení a zvýšení flexibility pri využívaní prostriedkov a presune aktivít do digitálneho prostredia.

Štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Monika Filipová počas online konferencie Rady EÚMonika Filipová online konferencia 3

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku