Publikovanie digitálneho edukačného obsahu na portáli Planéta vedomostí

Popis služby: Služba umožňuje elektronickou formou publikovanie a sprístupnenie digitálneho vzdelávacieho obsahu pre žiakov materských škôl (ISCED 0), základných, stredných škôl (ISCED 1,2,3) a verejnosť.

Komu je služba určená: Občanom (žiakom materských škôl, základných, stredných škôl a verejnosť).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na vzdelávacie účely, konkrétne na nadobúdanie vedomostí digitálnou formou.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá používať v digitálnej forme pomocou osobného počítača v škole alebo v domácom prostredí.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na DEO, ktorý je licenčne voľne dostupný, je prístup umožnený aj bez prihlásenia. Na používanie licenčne obmedzeného DEO je potrebné prihlásenie používateľa služby. Na používanie licenčne obmedzeného DEO je potrebná autentifikácia prostredníctvom RIAM konta.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Neexistuje.

URL volania služby: https://deo.iedu.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku