Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvoZverejnenie výsledkov

 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2018“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov predložených 41 rozvojových projektov s požiadavkou 101 896,35 €  na ich realizáciu. Z nich bolo 14 rozvojových  projektov s celkovou požadovanou sumou  29 779 € schválených. Vrátane výšky schválených finančných prostriedkov sú uvedené v Zozname podporených projektov.

Niektoré predložené rozvojové projekty boli pri hodnotení vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve, ako napríklad prevýšenie maximálnej výšky finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt,  uvedenie požadovanej finančnej sumy v centoch.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.Súbor typu pdf   Zoznam podporených projektov
 
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2018“
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 30 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2018.  
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2018“ je v roku 2018 stanovená na 3 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 11. mája 2018.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky