Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019


Zverejnenie výsledkov

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov predložených 48 rozvojových projektov s požiadavkou 110 675,34 € na ich realizáciu.


Z podaných rozvojových projektov komisia na vyhodnotenie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ vybrala 14 rozvojových projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených finančných prostriedkov 30 000 EUR schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ich zoznam, vrátane výšky schválených finančných prostriedkov, je uvedený v Zozname podporených projektov.

Niektoré predložené rozvojové projekty boli pri hodnotení vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve, ako napríklad uvedenie požadovanej finančnej sumy v centoch, neoprávnenosť žiadateľa, nesúlad uvedených údajov v tab. 8 Finančné zabezpečenie realizácie rozvojového projektu a tab. 10 Rozpis rozpočtu apod.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 30 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019.  
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ je v roku 2019 stanovená na 3 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
 
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky