Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita

15.03.2013
     Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo sa stane prvým univerzitným výskumných parkom na Slovensku. Vybudovaný bude v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave so sídlom v Trnave, a to vďaka finančným prostriedkom z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
     Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto unikátneho projektu dnes na pôde rezortu školstva podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, spolu s dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU Oliverom Moravčíkom.
     Vznik výskumného projektu bude podporený sumou vo výške viac ako 42 mil. eur. Pôjde o prostriedky pochádzajúce z eurofondov (35,7 mil.), štátneho rozpočtu (4,2 mil.), ako aj finančnú spoluúčasť samotnej vysokej školy (5 % z celkovej sumy, čo predstavuje cca 2,1 mil.).
     Minister Dušan Čaplovič na stretnutí vyslovil svoje potešenie, že autorom pilotného projektu výskumného univerzitného parku je práve STU, pričom ocenil jej významnú spoluprácu s priemyselným odvetvím zameranú na skvalitnenie vzdelávania študentov s väčším prepojením na trh práce. V tejto súvislosti vyjadril svoje želanie, „aby sa Slovenská technická univerzita stala pre ostatné vysoké školy vzorom pre budovanie takýchto úspešných projektov, ktoré umožňujú vytvárať lepšie podmienky pre vyššiu zamestnanosť v jednotlivých regiónoch.“
 
    Existencia vedeckého parku „Campus MTF STU " – Cambo prinesie vybudovanie novej vedeckej infraštruktúry na svetovej úrovni zameranej na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií, ako aj automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Zamestnávať bude špičkových odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva a podporí transfer technológií a poznatkov do praxe v podobe transferu know-how, start – up či spin-off. Prispeje nielen ku skvalitneniu vzdelávania mladých ľudí na univerzite, ale zároveň aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Termín realizácie aktivít je naplánovaný do 30. júna 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku