Prvý ročník oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov: Toto sú Angažované školy roka 2020!

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom oficiálnej modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života.

logo Angažovaná škola

Aj na Slovensku sa stále viac diskutuje o transformácii školského prostredia s ohľadom na väčší rozvoj individualít, vzájomnej spolupráce, pochopenia či kritického myslenia. Smerom k modernej výučbe pomáha školám zavedenie medzinárodne etablovanej vyučovacej stratégie service learning, ktorá sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, rozšírila sa v Latinskej Amerike, významne ju rozvíjajú univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe, i na Slovensku.

Práve v roku, kedy sa školy a ich žiaci a študenti pasujú pre pandémiu s najväčšími výzvami, vzniklo na slovenskej aj medzinárodnej pôde oceňovanie service learningových projektov, ktoré popri formálnom vzdelávaní vedú žiakov k dobrovoľnej pomoci v miestnej komunite. Školy, ktoré takéto projekty realizujú, majú od roku 2020 možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá bude prostredníctvom oceňovania udeľovaná každoročne.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools. Zo zapojených šiestich krajín sa práve na Slovensku do národného kola zapojilo vôbec najviac škôl a bolo prihlásených suverénne najviac projektov.

Výsledkom bolo, že odborná komisia posunula do finálnej fázy nakoniec šesť projektov, z ktorých zároveň vybrala až dva víťazné service learningové projekty.

Víťazmi prvého ročníka oceňovania Angažovaná škola sa stali Základná škola v Zemianskej Olči, ktorej žiaci a žiačky zrevitalizovali priestory aj okolie schátranej železničnej stanice, a Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave, ktorej žiaci a žiačky už desať rokov organizujú vianočné tvorivé dielne pre rovesníkov či mladších žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Slovenské projekty boli zároveň natoľko kvalitné, že sa presadili aj na následnom prvom medzinárodnom oceňovaní, ktoré prebehlo v Bosne a Hercegovine.

Základná škola v Zemianskej Olči vyhrala spomedzi všetkých najlepších projektov v rámci oblasti strednej a východnej Európy 2. miesto na Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice a zaznamenala tak veľký úspech. Zároveň boli na tomto oceňovaní predstavované aj príklady dobrej praxe, ktoré získali špeciálnu cenu. Zo slovenských finalistov ju získala Základná škola s materskou školou na Komenského ulici v Poprade.

Ďalšími finalistami národnej ceny Angažovaná škola boli Základná škola Narnia v Banskej Bystrici, Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici v Košiciach a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Všetkých šesť finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe využívať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom školy, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov. Postupom rokov sa práve značka Angažovaná škola stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život.

„Už pilotný ročník oceňovania nás prekvapil, a to ako početnosťou prihlásených škôl, tak kvalitou jednotlivých projektov. Finálna šestica bola natoľko kvalitná, že sme sa rozhodli značku Angažovaná škola udeliť všetkým finalistom a oceniť ich inšpiratívnu prácu. Naším zámerom nie je len školy oceňovať, ale aj podporovať prostredníctvom vzdelávania a konzultácií v zavádzaní stratégie service learning,“ povedala Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Zároveň zdôraznila, že je dôležité, aby boli školy pripravené rozvíjať aktivity smerujúce k prepájaniu vzdelávania s reálnym životom, a aby bolo dobrovoľníctvo a solidarita prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku.

Komisia bola zložená z odborníčok, ktoré sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii boli zároveň zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva. Kompletné zloženie komisie je dostupné na webe www.angazovanaskola.sk.

Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl na Slovensku Angažovaná škola sa koná pod záštitou Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky