Prví študenti pôjdu do praxe

  • Dátum: 19.09.2013
      Prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti je cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie zo zdrojov EÚ a to celkovejvýške 17 mil. eur.  V týchto dňoch budú jeho zámery predstavené vysokým školám v regiónoch.
      Odborní garanti národného projektu a expertní spolupracovníci z jednotlivých vysokých škôl aj podnikovej sféry predstavia projekt na viacerých vysokých školách. Konkrétne 30. septembra na Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prvý októbrový deň bude projekt predstavený na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Druhého októbra sa aktivity predstavia  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a  3. októbra na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Na Technickej Univerzite v Košiciach budú aktivity prezentované 8. októbra a na Žilinskej univerzite v Žiline 9. októbra.  
      Na stretnutiach sa študenti oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu sa okrem iného vytvoria výučbové školiace centra praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch  a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne. Súčasťou národného projektu je v rámci jeho možností vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je priblížiť prostredie VŠ podmienkam praxe. „Od projektu očakávame aktivitu študentov, ktorí využijú ponuku na sebarealizáciu a získavanie nových poznatkov aj zručností,“ konštatuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
      S realizáciou tohto projektu začal Ústav informácií a prognóz školstva 1. júna 2013. Projekt je určený pre študentov v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.  
      Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku