Prví rodičia našich žiakov už vedia, na aký šport má ich dieťa predpoklady

06.02.2020

     I keď dnešné deti vo veku 6 – 7 rokov majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi spred vyše 50 rokov mierny nárast hmotnosti (1,6 kg), nemožno tento nárast interpretovať ako tendenciu k obezite. Aj toto konštatovanie vyplynulo z celoštátneho Testovania pohybových zručností žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutočnilo v tomto školskom roku na 1748  základných školách. Závery testovania zároveň poukázali aj na mierny nárast telesnej výšky súčasných detí za spomínané 50-ročné obdobie, a to o 1,6 – 1,8 cm.
     Z ďalších výsledkov, ktoré vieme porovnávať, je však zrejmé, že došlo k významnému poklesu pohybovej výkonnosti žiakov. Výnimkou bol len výsledok v teste ľah-sed u chlapcov. Podrobné zistenia v jednotlivých športových disciplínach je možné nájsť na https://www.testovanieziakov.sk/.
     Zároveň možno konštatovať, že na úrovni vyšších územných celkov je v podstate absolútna zhoda medzi socioekonomickými ukazovateľmi (miera evidovanej nezamestnanosti, príjmy a životné podmienky domácností, ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vzdelania, regionálny hrubý domáci produkt) a celkovou pohybovou výkonnosťou detí v danom kraji. Znamená to teda, že ekonomický status rodiny má veľký vplyv na športovanie detí.
     Zámerom projektu Testovanie pohybových zručností žiakov prvého ročníka je prostredníctvom celoštátneho testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike. Súčasne priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a odporučiť deťom športy, na ktoré majú pohybové predpoklady. Projekt sa nesie v duchu myšlienky, že každé dieťa má vlohy pre nejaký šport, len je potrebné identifikovať, o aký šport ide.
     K 15. decembru 2019 bolo do Informačného systému testovania žiakov (ďalej len „ISTŽ“) vložených celkom 39 094 výsledkov testovaných žiakov. ISTŽ prešiel v tomto školskom roku aj na základe podnetov z praxe mnohými vylepšeniami. Jedným z nich je aj funkcionalita tlače certifikátov, ktoré mohli školy vytlačiť žiakom k polročnému vysvedčeniu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku