Prvé zasadnutie Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied

  • Dátum: 21.06.2019

     V dňoch 18. a 19. júna 2019 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo prvé zasadnutie Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky.
     V rámci zasadnutia komisie sa v zasadačke vedeckej rady UK v Bratislave konala vedecká konferencia na tému „Slováci a Chorváti na ceste k samostatnosti: História a perspektívy“ za účasti expertov z oblasti humanitných vied zo Slovenska a z Chorvátska. Po konferencii nasledovalo pracovné rokovanie členov komisie.
     Za ministerstvo školstva sa delegátom konferencie a členom komisie prihovorila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, ktorá prítomným zaželala "úspešný štart tohto skvelého projektu a do budúcna veľa entuziazmu, spoločných tvorivých nápadov a mnoho ďalších cenných slovensko-chorvátskych projektov".
     Štátna tajomníčka tiež odovzdala šiestim slovenským členom komisie dekréty o vymenovaní, podpísané ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou. Za chorvátsku stranu vystúpil veľvyslanec Chorvátskej republiky v Bratislave, J.E. Aleksandar Heina. Členov komisie a pozvaných hostí na pôde univerzity privítali prorektor Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer a dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave Marián Zouhar.
     Okrem schválenia štatútu Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied sa členovia komisie venovali tiež otázkam určenia strednodobých a dlhodobých cieľov komisie, ako aj možnostiam propagácie činnosti a výsledkov komisie. Sídlami komisie budú za slovenskú stranu Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a za chorvátsku stranu Filozofická fakulta Záhrebskej univerzity. Za prioritné oblasti spolupráce v rámci činnosti komisie boli dohodnuté nasledovné oblasti: história, literárna história, história umenia, neolatinistika, archeológia a etnológia.

     Členovia komisie sa dohodli, že budúcoročné zasadnutie sa uskutoční v Chorvátsku spolu konferenciou na tému „Intellectual Connections between Croatia and Slovakia”.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku