Prváčikom v bytčianskej základnej škole odovzdal vysvedčenia minister Ján Mikolaj

29.01.2010

     Svoje prvé vysvedčenie si dnes z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja prevzali žiaci 1. ročníka Základnej školy v Bytči na Ulici mieru. Po odovzdaní polročného hodnotenia sa minister stretol s pedagógmi školy. Ako uviedol, školy majú v nových podmienkach podstatne väčšiu voľnosť vo výbere formy hodnotenia svojich žiakov.
     Témou diskusie boli aj uskutočňované národné projekty z prostriedkov Európskej únie či možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov. Učitelia ocenili tiež príležitosť zapojiť sa do dialógu o inovatívnych zmenách, napríklad pri príprave didaktických prostriedkov. Minister si následne prezrel priestory telocvične, ktoré boli zrekonštruované s finančnou pomocou Európskeho sociálneho fondu.
     V tomto školskom roku poskytuje škola základné vzdelanie stupňa ISCED 1 a ISCED 2 celkovo 779 žiakom v 38 triedach a šiestich oddeleniach školského klubu. Výučbu zabezpečuje 63 učiteľov.
Zapojenie školy do procesu informatizácie umožňuje žiakom už od 1. ročníka získavať informačno-komunikačné zručnosti. Súčasne sa môžu prváci vzdelávať aj v cudzom jazyku (anglický, nemecký a francúzsky).
     Pedagógovia inovujú obsah a metódy výučby aj vďaka finančnej pomoci z eurofondov. V rámci výzvy OP Vzdelávanie získali nenávratný finančný príspevok vo výške 139 762 eur. Projekt s názvom Inovácia obsahu a metód vzdelávania za účelom zvyšovania kvality výučby pre potreby trhu práce začali uskutočňovať ešte v apríli minulého roka. Zamerali sa v ňom na vytvorenie vhodného prostredia na modernizáciu vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky chcú do januára 2011 využiť na prípravu žiakov i pedagógov v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií, ktoré súvisia s reformou školstva. Ide predovšetkým o inováciu metód a foriem vyučovania v komunikácii v štátnom i cudzom jazyku s dôrazom na 1. a 5. ročník. Venovať sa budú aj rozvoju kľúčových kompetencií žiakov vďaka regionálnym učebným materiálom, rozvoju zručností pedagógov, ako aj doplneniu a modernizácii didaktického vybavenia odborných učební.
Fotogaléria

Bytča 29. január 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku