Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

  • Dátum: 29.09.2015
     Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: stránkach  http://danube2014.gov.sk/, http://www.interreg-danube.eu.
     Do projektov v rámci tejto výzvy sa môžu zapojiť subjekty verejného i súkromného sektoru. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projektové aktivity budú financované z ERDF do výšky 85 % oprávnených nákladov. Partnerstvo sa musí skladať minimálne z troch partnerov z minimálne troch krajín, pričom aspoň dvaja z nich musia pochádzať z oblasti dunajského regiónu (t.j. Nemecko (Baden-Würtemberg a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Návrhy projektov musia byť zamerané na nasledujúce témy:


Prioritná os 1

Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
1.1  Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
1.2  Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií


Prioritná os 2

Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
1.1  Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
1.2  Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
1.3 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
1.4  Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika katastrof


Prioritná os 3 

Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
3.1 Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
3.2  Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť


Prioritná os 4

Dobre spravovaný dunajský región
4.1  Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
4.2 Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región
 
     Projekty musia byť zamerané na témy jednotlivých prioritných oblastí Dunajskej stratégie (viď. http://www.danube-region.eu/), musia byť vo verejnom záujme a mať makro-regionálny vplyv. Dĺžka trvania projektu je maximálne 30 mesiacov. Celková alokácia z ERDF činí 76 mil. EUR a z IPA (Nástroj predvstupovej pomoci) vo výške 7,5 mil. EUR. Počíta sa s grantom približne 1,2 - 5 mil. EUR na 1 projekt.
     Podrobné informácie a všetky potrebné dokumenty k aktuálnej  výzve sú k dispozícii na novej internetovej stránke programu: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku