Prvá výzva pre marginalizované rómske komunity v rámci OP Vzdelávanie

13.03.2009

     Do 27. apríla 2009 môžu základné školy posielať svoje projekty zamerané na programy, ktoré uľahčujú prístup žiakov z rómskych komunít k vzdelávaniu. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. 
    
Žiadatelia môžu pripraviť a tvoriť pedagogickú dokumentáciu a učebnice, učebné texty, pomôcky a príručky. Cieľom ich prípravy má byť integrácia rómskych žiakov do systému vzdelávania v základných školách. Finančná podpora je určená aj na prípravné a doučovacie kurzy, ktoré žiakom umožnia pokračovať v štúdiu na strednej škole. Podporené môžu byť tiež projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry, ako aj rómskych reálií. V priamej nadväznosti na ostatné aktivity program dáva školám možnosť inovovať didaktické prostriedky. Tie však musia byť používané len na účely projektu.
     Výzva je určená pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, ako aj pre cirkevné a súkromné základné školy a základné umelecké školy. Podmienkou je  viac ako 15-percentné zastúpenie žiakov z rómskej populácie zo všetkých žiakov v uvedených školách. Z geografického hľadiska výzva pokrýva celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. Výška finančnej pomoci predstavuje sumu 13 miliónov eur (391,64 miliónov Sk), pričom minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 000 eur (3 012 600 Sk) a maximálna výška na 300 000 eur (9 037 800 Sk).
     Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 13. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku