Prvá výzva na podporu výskumu a vývoja bude vyhlásená koncom februára

31.01.2008

     Podpora výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl sú hlavné ciele operačného programu Výskum a vývoj. Odbornej verejnosti ho prezentovali zástupcovia Ministerstva školstva SR na národnej konferencii, ktorá sa konala 31. januára 2008 v Bratislave.
     Konferenciu otvoril podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Zároveň predstavil priority OP Výskum a vývoj, filozofiu prípravy výziev a harmonogram ich vyhlasovania na rok 2008.
     Prvá výzva by mala byť zverejnená koncom februára. Orientovaná bude na podporu infraštruktúry vysokých škôl (napríklad zatepľovanie budovy, výmena okien, oprava strechy, výmena ústredného kúrenia a pod.) a posilnenie informačných a komunikačných technológií. Jej zámerom bude zabezpečiť vybavenie internátnych izieb a učební prípojkou na informačnú sieť. Na projekty sú celkovo vyčlenené 2 mld. korún.
     Ďalšou bude výzva na predkladanie projektov na podporu centier excelentnosti. Z eurofondov budú podporované najlepšie pracoviská základného výskumu, ktoré budú zamerané monotematicky. Prvou etapou má byť ich vytvorenie, druhou podpora vybavenosti. Celkovo sú na tieto zámery určené 3 miliardy korún.
     V októbri sa začnú predkladať projekty na podporu a budovanie výskumno-vývojových centier zameraných na prenos poznatkov do praxe. V decembri bude otvorená súťaž zameraná na ich modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry. Žiadatelia pomoci budú mať na predloženie projektu viac ako 3 mesiace.
     OP Výskum a vývoj pokrýva všetky regióny Slovenska. Pre Bratislavský kraj (BSK) sú určené prioritné osi Infraštruktúra výskumu a vývoja v BSK a Podpora výskumu a vývoja v BSK. Celkovo je na operačný program vyčlenených približne 47 mld. korún.

Bratislava 31. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku