Navigácia

Protónový urýchľovač je unikát, ktorý musí slúžiť praxi

     Prínos protónovej terapie v oblasti liečby onkologických ochorení je v dnešnej dobe nespochybniteľný. Svedčí o tom najmä fakt, že v súčasnosti je v prevádzke minimálne 35 protónových centier, ktoré sú spravidla lokalizované v najvyspelejších krajinách sveta, vrátane našich susedných krajín Česká republika, Poľsko a Rakúsko. S vybudovaním Protónového terapeutického komplexu založenom na unikátnom princípe liečby protónovým zväzkom sa počíta aj na Slovensku, konkrétne v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky získalo z rezortu obrany technológiu protónového urýchľovača v Ružomberku. Našou snahou je využiť vedecko-výskumné i odborné kapacity, ako aj finančné zdroje, ktoré túto technológiu dajú do praxe.
     Problematika vybudovania vedecko-výskumného pracoviska protónovej terapie v spolupráci s ruskými expertmi sa začala intenzívne riešiť v roku 2008, na základe dohody Medzivládnej komisie pre ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Na zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou v marci t.r. sa obe strany informovali o aktuálnom stave realizácie spoločného projektu a dohodli sa na prijatí nevyhnutných krokov smerujúcich k úspešnej realizácii projektu protónového centra z pohľadu možnosti protónovej terapie ideálne do konca roka 2015.
     Vzhľadom na potrebu ďalších aktivít v oblasti výskumu a vývoja, bez ktorých nie je možné  uviesť technológiu protónového urýchľovača do terapeutickej praxe, došlo na strane Slovenskej republiky k dohode o presune kompetencií v tejto oblasti zo strany ministerstva obrany (ÚVN Ružomberok) do kompetencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dôvodom k tomuto rozhodnutiu bola najmä disponibilita potrebných vedecko-výskumných a odborných kapacít v rezorte školstva, najmä z pohľadu zabezpečenia certifikácie technológie za účelom jej využitia pre terapeutické účely v súlade s relevantnými normami a štandardmi EÚ. V rámci rezortu školstva bude projekt zastrešovať Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré má viacročné skúsenosti s riešením komplexných projektov v oblasti výskumu a vývoja a budovania komplexných výskumno-vývojových infraštruktúr na národnej úrovni. 
     Úlohou CVTI SR bude práve nájsť vhodné odborné kapacity a finančné zdroje na realizáciu meraní a skúšok s cieľom získania potrebnej certifikácie zo strany oprávnených organizácií EÚ oprávňujúcej využitie protónového urýchľovača na terapeutické účely.
     Podľa slov ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča má rezort školstva všetky predpoklady na to, aby meškajúci projekt bol spustený a slúžil praxi. „Protónové centrum v Ružomberku má všetky predpoklady na to, aby využilo naše vedecko-výskumné kapacity a v spolupráci so zahraničným partnerom otvorilo dvere moderným technológiám a liečebným postupom. Podľa mňa je mimoriadne prínosné aj to, že naši odborníci, ale aj firmy sa budú môcť aktívne zúčastniť každej fázy spustenia a následne prevádzky protónového urýchľovača. Ak všetko pôjde podľa plánov, po testovacej prevádzke a získaní potrebných certifikátov budeme môcť koncom roka 2015 ponúknuť terapeutickej praxi moderné technológie v rámci protónového urýchľovača, teda perspektívnu jadrovú medicínu,“ uzatvára minister Dušan Čaplovič.
     Sprevádzkovanie principiálne nového zariadenia – aj za pomoci pre tento účel potrebných výskumných aktivít - pre uskutočňovanie protónovej liečby s meniteľnou intenzitou a hĺbkovým dosahom protónového zväzku, zabezpečí dostupnosť takéhoto inovatívneho, rádioterapeutického postupu pri liečbe mnohých nádorových ochorení obyvateľov SR. Znamená to, že protónové terapeutické centrum na Slovensku, okrem ekonomickej efektívnosti, s vysokou presnosťou a intenzitou ožiarenia nádorového tkaniva výrazne ušetrí tkanivo zdravé, čím sa znížia nežiaduce účinky a vytvoria sa podmienky pre predĺženie očakávanej dĺžky života a zlepšenie jeho kvality mnohým onkologickým pacientom.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky