Protidrogová prevencia 2018

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2018
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2018“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) zaslaných 13 projektov. Celková finančná požiadavka zaslaných projektov dosiahla výšku 26 490 eur.
Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2018“  (ďalej len „komisia“)  na svojom zasadnutí vyradila dva projekty  z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve.
Komisia následne navrhla 11 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre projekty realizátorov v oblasti protidrogovej prevencie, ktorých zoznam a  výšku pridelených finančných prostriedkov uvádzame v  priloženej  tabuľke.   
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Školské zariadenia sú povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.
Školské zariadenie ako realizátor projektu „Protidrogová prevencia 2018“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 20. 12. 2018, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty na sekciu národnostného a  inkluzívneho vzdelávania  MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. 1. 2019.
Kontakt: Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka komisie „Protidrogová prevencia 2018“, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu predsedníčky komisie na Sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR.


    3_Zoznam vybraných projektov_Protidrogová prevencia 2018     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2018“.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

      Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a  za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva do  23. mája 2018. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR v  lehote do  1. júna 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku