Protidrogová prevencia 2015 - Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí
o financovanie rozvojového projektu
PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2015 
 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v stanovenom termíne spolu 22 projektov.
 
Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov Protidrogová prevencia 2015 (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí vyradila jeden projekt z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa.
 
Komisia následne navrhla 14 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre projekty realizátorov v oblasti protidrogovej prevencie, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2015.
 
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
 
Realizátor projektu je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu predsedníčky komisie PhDr. E. Tomkovej na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
 
Najneskôr do 15. januára 2015 predložia realizátori projektu stručnú písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na MŠVVaŠ SR – sekciu regionálneho školstva na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Protidrogová prevencia 2015, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2015“.

     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 písm. j) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Žiadosť predkladá obvodný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá)  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum výchovnej a psychologickej prevencie a špeciálne výchovné zariadenie obvodnému úradu v sídle kraja, odboru školstva do 20. apríla 2015.
 
     Odbor školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 24. apríla 2015.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku