Projekty vzdelávania MPC pomáhajú aj rómskej otázke

     Čerpanie eurofondov, systém verejného obstarávania, ale hlavne výmena skúseností. To sú dôvody celoslovenského stretnutia zamestnancov Metodicko-pedagogického centra (MPC), ktoré sa uskutočnilo dnes 9. apríla 2013 v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa na ňom dve stovky ľudí, ktorí majú priamo na starosti projekty kontinuálneho vzdelávania pedagogických aj nepedagogických zamestnancov hradené zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Na nevyhnutné vzdelávanie pedagógov prispieva Európska únia desiatkami miliónov eur, MPC v súčasnosti čerpá zdroje z Európskeho sociálneho fondu na štyri národné projekty. Všetky sa týkajú vzdelávania pedagogických aj odborných zamestnancov a tvorbu nových vzdelávacích programov. Dva sú však priamo mierené na včleňovanie tzv. marginalizovaných rómskych komunít do väčšinovej spoločnosti. A to špecifickou výučbou, celodenným vzdelávaním, zvyšovaním počtu detí z osád v materských školách, nákupom didaktických pomôcok a nevyhnutnými osvetovými programami  rodičov detí z cieľovej skupiny.
     „V rámci projektov hradených z Európskej únie vzdelávame tisíce učiteľov, ich asistentov, ako aj odborných pracovníkov a zamestnancov štátnej a verejnej správy. Pracujeme s 20 tisíc deťmi, ako aj ich rodičmi. Pomocou únie sú aj investície do každodenných potrieb samotných detí,“ vymenúva riaditeľ regionálneho pracoviska MPC v Prešove Ľubomír Verbovanec.
     Generálna riaditeľka MPC a hlavná manažérka všetkých národných projektov Henrieta Crkoňová dodala, že ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi záleží na tom, aby tieto projekty boli úspešné, preto prácu MPC priebežne monitoruje. Priority MŠVVaŠ SR sú jasné: „Pre lepšie a modernejšie školy na Slovensku nesmieme premrhať ani cent.“

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky