Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované

  • Dátum: 15.08.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti čerpania eurofondov určených na výskum. Dohodnuté opatrenia v tejto oblasti majú názov Otvorená veda. Novinkou budú verejné prezentácie projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z EÚ zdrojov, úprava systému hodnotenia projektov, rovnako ako zvýšené nároky na odborných hodnotiteľov. Všetky tieto opatrenia idú nad rámec akýchkoľvek štandardných pravidiel EÚ a ministerstvo bude musieť požiadať o výnimku. Ďalšie požiadavky, ktoré partneri prezentovali na stretnutí, budú predmetom nasledujúcich rokovaní.
     Minister Plavčan sa na rokovaní s viacerými rektormi slovenských univerzít, zástupcami SAV a Klubu 500 dohodli na štyroch základných opatreniach, ktoré majú za cieľ efektívnejšie a otvorenejšie nastavenie podmienok pri čerpaní eurofondov z Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI).
     V priebehu mesiaca september 2017 budú zrealizované verejné odborné prezentácie zazmluvnených projektov z výzvy na Podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC). Vzhľadom na to, že minister školstva má záujem na tom, aby boli podporené projekty, ktoré budú mať reálny prínos pre prax, budú musieť úspešné spoločnosti obhájiť svoje projekty aj pred odbornou a laickou verejnosťou.
     „Ak tam dôjde k nejakým nejasnostiam, bude pre nich najlepšie, aby od toho projektu sami odstúpili,“ dodal Plavčan. Presné pravidlá platné pre prezentácie, ako aj harmonogram prezentácií budú zverejnené ešte v auguste 2017 na webstránke OPVaI a Výskumnej agentúry.
     Partneri tiež akceptovali rozhodnutie, že druhá výzva – výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja - sa zruší. Výzva bude opätovne vyhlásená v čo najkratšom čase. Do procesu hodnotenia budú zároveň zavedené verejné panelové diskusie.
     Minister tiež avizoval, že sa zruší aktuálna databáza hodnotiteľov. „V priebehu mesiaca september vyhlásime novú výzvu na odborných hodnotiteľov, pričom jej súčasťou budú požiadavky na odbornú kvalifikáciu a skúsenosti hodnotiteľa,“ povedal minister Plavčan. Súčasne bude upravený aj systém hodnotenia projektov. „Naším cieľom je nastaviť systém tak, aby bol transparentný, postavený na maximálnej odbornosti,“ dodal minister.
     Ďalším opatrením je aj obnovenie činnosti Rady Výskumnej agentúry. Tá bude po novom zasadať jedenkrát mesačne a predmetom zasadnutí budú všetky odborné dokumenty potrebné na realizáciu podpory výskumno-vývojových projektov z OPVaI. Verejnosť a médiá budú o výsledkoch každého rokovania, ako aj o diskutovaných dokumentoch a prijatých opatreniach informované.
     Závery včerajších rokovaní podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a relevantní zástupcovia partnerov z akademického a podnikateľského sektora, konkrétne rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová, rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Bielik, dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Semanisin, Eva Majková z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, Peter Samuely z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Tibor Gregor ako výkonný riaditeľ Klubu 500.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku