Navigácia
Skočiť na obsah

Projekt PRINED sa bude realizovať aj v prvom školskom štvrťroku 2015/16

     Individuálny prístup pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a lepšia adaptácia v materských a základných školách pokračujú ešte niekoľko mesiacov. Aktivít v rámci národného projektu PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie) sa tak bude môcť zúčastniť dvojnásobne viac detí a žiakov.
     Národný projekt zameraný na marginalizované rómske komunity pokračuje aj v školskom roku 2015/2016. Okrem väčšieho počtu detí a žiakov, predĺženie aktivít projektu signalizuje aj lepšie výsledky ukazovateľov projektu a vyššiu percentuálnu úspešnosť ich naplnenia. Aktivity projektu, ktoré skončili koncom minulého školského roka, sa teda predlžujú až do 30. novembra 2015, s výnimkou záujmových útvarov. Krúžky v základných školách v rámci projektu už nebudú pokračovať.
     Projekt zameraný na podporu modelu inkluzívnej školy a inkluzívneho vzdelávania trval celý uplynulý školský rok. Ďalšie tri mesiace z nového školského roka ešte budú pokračovať v činnosti odborníci inkluzívnych tímov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg či logopéd), ako aj  pedagogickí asistenti v materských a základných školách. Tí pomáhali žiakom riešiť ich problémy v škole, ale i v rodine a každodennou komunikáciou dosiahli užšiu spoluprácu školy s rodinami rómskych detí a žiakov.
     Členovia inkluzívnych tímov budú  aj naďalej pracovať s deťmi a žiakmi z málo podnetného prostredia a pôsobiť budú  nielen v škole, ale aj v teréne, v rómskych osadách.  Významnou činnosťou je vyhľadávanie detí, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom do školy. Tie zároveň pripravia na ich vstup do základnej školy tak, aby v bežnej prváckej triede nemali problémy. S každým dieťaťom pracujú individuálne, pre každé vypracovali stimulačné programy, podľa ktorých zdokonaľujú práve tie oblasti, v ktorých zaostáva.
     „Významným prínosom je, že predĺžením aktivít sa zvýši počet detí a žiakov, ktorým sa budú môcť naďalej venovať. V prostredí materskej školy realizáciou depistáží,  nastavením stimulačných programov pre deti z MRK, v základných školách sa budú môcť venovať novoprijatým žiakom v nultých a prvých ročníkoch. V podstate pôjde o ďalší populačný ročník,“hovorí manažér projektu Peter Dolíhal.  Ako doplnil, predpokladaný počet detí a žiakov, na ktorých budú mať dosah aktivity odborných zamestnancov v súčinnosti s pedagogickými asistentmi sa skoro zdvojnásobí, čím výrazne prispeje k zamedzeniu neoprávneného preraďovania detí a žiakov z MRK do špeciálnych škôl.
 
     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu, vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva.  Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky