Projekt Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch (HEREG) (ukončený v roku 2016)

ERASMUS bolognaproces bolognaproces
V septembri 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravilo a podalo návrh projektu v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.
Slovenský návrh projektu bol schválený a projekt  sa realizoval  v období od januára 2015 do mája 2016 pod názvom HEREG - Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilňovanie vplyvu vysokých škôl v regiónoch.
Projektový tím tvorili zástupcovia MŠVVaŠ SR, SAAIC-Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a národní experti pre reformy v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Členovia národného tímu expertov:
Ing. Martina Hanová, PhD. (SPU v Nitre), doc. Danka Moravčíková (SPU v Nitre), Ing. Kamila Moravčíková (SPU v Nitre), doc. Štefan Rehák (Ekonomická univerzita v Bratislave) a  prof. Libor Vozár, CSc. (UKF v Nitre).
V rámci projektu sa uskutočnili nasledujúce aktivity a zabezpečili nasledujúce výstupy:
- Rešerš informácií
- Online prieskum
- Tri fokusové skupiny
- Štyri prípadové štúdie
- Národná štúdia
- Záverečná konferencia
- Odporúčania pre tvorbu legislatívy

Harmonogram

Dňa 22. júla 2014 zverejnila Výkonná agentúra EACEA v Bruseli uzavretú výzvu pre národné autority v oblasti vysokoškolského vzdelávania „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Národné autority v krajinách programu mali možnosť k termínu 30.9.2014 podať návrh projektu buď samostatne alebo v spolupráci s Národnou agentúrou programu Erasmus+ vo svojej krajine. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a podalo návrh projektu v spolupráci so SAAIC- Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Dňa 25. novembra 2014 EACEA informovala MŠVVaŠ SR o schválení projektu. Podobné projekty KA3 budú prebiehať v 20 krajinách programu Erasmus+.
Koncom roka 2014 bola podpísaná zmluva o grante medzi MŠVVaŠ a EACEA. 

Dňa 29. januára 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo prvé stretnutie projektového tímu projektu HEREG (Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilňovanie vplyvu vysokých škôl v regiónoch). Projektový tím prediskutoval celkový pracovný plán projektu a zameral sa na prvý pracovný balík s názvom WP1-Desk research, ktorý bude prebiehať v mesiacoch február-marec 2015. Stretnutia projektového tímu pokračovali počas celého trvania projektu.

V treťom kvartáli 2015 sa uskutočnil dotazníkový zber údajov o aktivitách vysokých škôl, ktoré sú špecificky zamearné na podporu spolupráce v rámci regiónov. 

Počas novembra 2015 až februára 2016 sa uskutočnilo osem fokusových skupín v jednotlivých regiónoch Slovenska zameraných na kvalitatívny zber údajov o spolupráci akademického prostredia s ostatnými partnermi.

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila v utorok 19. apríla 2016 v Nitre.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky