Navigácia
Skočiť na obsah

Projekt CAF

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/
 

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 eur
Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022
Kód projektu: 314011R809
Zmluva: CRZ

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

 1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

 1. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri:

 1. Ministerstvo vnútra SR
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Ministerstvo životného prostredia SR
 4. Ministerstvo obrany SR
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR
 6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR
 9. Úrad vlády SR
 10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 11. Národný bezpečnostný úrad
 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Štatistický úrad SR
 15. Slovenský metrologický inšpektorát
 16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
 17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Harmonogram implementácie modelu CAF na MŠVVaŠ SR 

 • 1. 9. 2020 - Zapojenie MŠVVaŠ SR do projektu 
 • 9. 9. 2020 – Školenie garantov a metodikov modelu CAF zapojených organizácií do projektu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Október 2020 - Vytvorenie kompletného CAF tímu
 • 30. 11. 2020 - Vytvorenie komunikačného plánu modelu CAF
 • 8. 12. 2020 - Školenie manažmentu MŠVVaŠ SR o modeli CAF
 • 9. - 10. 12. 2020 - Školenie CAF tímu MŠVVaŠ SR
 • január - august 2021 - Písanie samohodnotiacej správy modelu CAF
 • september 2021 - Odovzdanie samohodnotiacej správy modelu CAF Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • 23. 9. 2021 - Posúdenie samohodnotiacej správy modelu CAF
 • december 2021 - Selekcia námetov na zlepšovanie podľa bodového hodnotenia
 • 15. – 16. 12. 2021 – Školenie k Akčnému plánu zlepšovania
 • január - marec 2022 - Rozpracovanie námetov na zlepšovanie v Akčnom pláne zlepšovania
 • máj 2022 - Schválenie Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF a začiatok plnenia Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF
 • 13. 7. 2022 – Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF
 • Júl – august 2022 – Príprava podkladov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k Externej spätnej väzbe modelu CAF
 • 18. 8. 2022 - Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF
 • august 2022 - Ukončenie projektu a možnosť udelenia certifikátu Efektívny CAF používateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prijala výzvu a zapojilo sa národného projektu s účelom poskytovať lepšie služby občanom, pretože aj implementácia modelu CAF pomáha zvyšovať kvalitu služieb pre občanov a tým zvyšuje ich spokojnosť.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky