Navigácia

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)


Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD. PIAAC zisťuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí. Takéto bezprostredné meranie zručností respondentov v dospelom veku prináša neporovnateľne viac výhod oproti predchádzajúcim pokusom merať gramotnosť dospelých na základe ich kvalifikácií. Diplom či certifikát o dosiahnutom vzdelaní nevypovedá dostatočne o skutočnom potenciáli respondenta, nehovoriac o dokladoch a vysvedčeniach získaných pred mnohými rokmi.

Základné fakty o Programe medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC):
  • predstavuje výskum dospelej populácie vo veku 16-65 rokov, v počte minimálne 4500 respondentov v každej zúčastnenej krajine
  • v prvej fáze bolo do výskumu zapojených 24 krajín sveta
  • zber údajov sa uskutočnil v rokoch 2011-2012 a plánuje sa opakovať s desaťročnou periodicitou
  • prvé výsledky boli publikované v roku 2013
  • okrem samotného mapovania úrovní zručností a kompetencií zisťuje aj ako sú tieto využívané v pracovnom procese
  • pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií
  • výskum tiež prináša hodnotné informácie o tom, do akej miery sú systémy vzdelávania úspešné v sprostredkúvaní potrebných kompetencií a ako je možné zvýšiť efektívnosť vzdelávacích politík
Výsledky programu PIAAC predstavujú cenný a reprezentatívny zdroj informácií o aktuálnej situácií v oblasti dôležitých kompetencií v slovenskej populácii, ako aj postavenie Slovenska medzi ostatnými zúčastnenými krajinami. Výsledky z perspektívy Slovenskej republiky sú publikované v Národnej správe a detailnejšie informácie o technickej stránke realizácie výskumu a použitej metodológii sú uvedené v Technickej správe.


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky