Navigácia

Program Erasmus+ pre šport

Program Erasmus+  (šport)


Od 1. januára 2014 sa na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 12822/2013 začal uplatňovať nový program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+. Počas programového obdobia 2014-2020 sa z programu Erasmus+  finančne podporujú aktivity a projekty v spomínaných oblastiach, medzi ktoré bol po prvýkrát zaradený aj šport, ako nová programová kapitola s osobitne vyčleneným rozpočtom (1,8 %). Bližšie informácie o kapitole „šport“ v rámci programu Erasmus+ je možné získať na webovom sídle programu Erasmus+ pre Slovensko: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=79

V máji 2021 Európsky parlament schválil nový programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+  (2021 – 2027), v ktorom sa väčší dôraz kladie na inklúziu, ekológiu a prístupnosť. V novom programovom období 2021 – 2027 sa rozpočet na športové projekty zvýšil takmer dvojnásobne (470 mil. eur). Program zohľadňuje príslušný pracovný plán EÚ pre šport, ktorý je rámcom spolupráce a stanovuje hlavné priority v oblasti športu (podpora → zdravia a účasti ľudí na športových a pohybových aktivitách, integrity a hodnôt športu, vzdelávania v/prostredníctvom športu, opatrení proti negatívnym javom v športe).
Každoročne Európska komisia zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí na podporu projektov aj v oblasti športu, ktoré sú centralizované a podávajú sa elektronicky priamo na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli.
Z rozpočtu programu Erasmus+ (z kapitoly pre šport) sa každoročne podporuje okrem iného aj Európsky týždeň športu (EWoS), vrátane činnosti národných koordinátorov EWoS. Hlavným cieľom EWoS je podpora a propagácia zdravého a aktívneho životného štýlu obyvateľstva v členských štátoch EÚ.
Národnou agentúrou pre implementáciu programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu je IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Bližšie informácie o kapitole „šport“ je možné získať na webovej stránke Eurodesk.sk – Oblasť Športu – Eurodesk. Taktiež aj na webovej stránke https://www.erasmusplus.sk/

Aktuálna výzva 2024

Európska komisia zverejnila v decembri 2023 výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ na rok 2024. Výzva 2024 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+. 

Novinkou od roku 2023 sú mobility zamestnancov v oblasti športu v rámci kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorých cieľom je poskytnúť pracovníkom športových organizácií (trénerom a iným zamestnancom športových organizácií) príležitosť zlepšiť si svoje kompetencie, kvalifikáciu a získať nové zručnosti.
Podporujú sa tieto aktivity:
- pozorovanie pri práci (job shadowing): 2 – 14 dní,
- koučing alebo pobyty v rámci odbornej prípravy : 15 – 60 dní.
Mobility s označením KA182-Mobilita zamestnancov v oblasti športu sú decentralizovanou akciou, čo znamená, že žiadosti sa zasielajú, hodnotia, vyberajú a financujú prostredníctvom Národnej agentúry Erasmus+ pre mládež a šport na Slovensku. Termín na predloženie žiadostí: 20. február 2024.

Žiadosti na podporu projektov v oblasti športu možno predkladať v rámci kľúčovej akcie 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:
•             Kooperačné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 5. marec 2024, 17.00.00 h (bruselského času)
•             Drobné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 5. marec 2024, 17.00.00 h (bruselského času)
•             Neziskové európske športové podujatia, termín na predloženie žiadosti: 5. marec 2024, 17.00.00 h (bruselského času)
•             Budovanie kapacít v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 5. marec 2024, 17.00.00 h (bruselského času)
Ide o centralizované projekty, žiadosti sa zasielajú priamo do Európskej komisie v Bruseli.

Viac informácií o výzve 2024, termínoch a informačných či inštruktážnych podujatiach organizovaných národnými agentúrami Erasmus+ v SR nájdete na webovej stránke národnej agentúry Erasmus+ News - Eurodesk.
Odkaz na výzvu Erasmus+:  Možnosti v rámci programu Erasmus+ | Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (europa.eu)  
Podrobné pokyny na predloženie žiadosti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na rok 2024, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku (str. 211-220): 2024-ErasmusProgramme-Guide_SK.pdf (eurodesk.sk)

Národná agentúra Erasmus+ pre mládež a šport v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SOŠV bude organizovať začiatkom februára informačný seminár k možnostiam zapojenia sa do mobilít a projektov v oblasti športu, o ktorom Vás budeme vopred informovať.
 

Výzva 2023

Európska komisia zverejnila v decembri 2022 výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ na rok 2023. Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+. 

Novinkou sú mobility zamestnancov v oblasti športu v rámci kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorých cieľom je poskytnúť pracovníkom športových organizácií (trénerom a iným zamestnancom športových organizácií) príležitosť zlepšiť si svoje kompetencie, kvalifikáciu a získať nové zručnosti.
Podporujú sa tieto aktivity:
‒ pozorovanie pri práci (job shadowing): 2 – 14 dní,
-  koučing alebo pobyty v rámci odbornej prípravy : 15 – 60 dní.
Mobility sú decentralizovanou akciou, čo znamená, že žiadosti sa zasielajú, hodnotia, vyberajú a financujú prostredníctvom agentúry Erasmus+ pre mládež a šport na Slovensku. Termín na predloženie žiadostí: 23. február 2023.

Žiadosti na podporu projektov v oblasti športu možno predkladať v rámci kľúčovej akcie 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:
•             Kooperačné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 22. marec 2023
•             Drobné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 22. marec 2023
•             Neziskové európske športové podujatia, termín na predloženie žiadosti: 22. marec 2023
•             Budovanie kapacít v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 22. marec 2023
Ide o centralizované projekty, žiadosti sa zasielajú priamo do Európskej komisie v Bruseli.

Viac informácií o výzve 2023, termínoch a informačných či inštruktážnych podujatiach organizovaných národnými agentúrami Erasmus+ v SR nájdete na webovej stránke národnej agentúry Erasmus+ https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2023/.

Podrobné pokyny na predloženie žiadosti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku https://www.erasmusplus.sk/dokumenty/#1669889739462-133366fa-79eb.

Národná agentúra Erasmus+ pre mládež a šport v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SOŠV bude organizovať začiatkom februára informačný seminár k možnostiam zapojenia sa do mobilít a projektov v oblasti športu, o ktorom Vás budeme vopred informovať.
 

Výzva 2022

Európska komisia zverejnila v novembri 2021 výzvu na predkladanie žiadosti o podporu projektov z programu Erasmus+ pre oblasti: vzdelávanie, mládež a šport na rok 2022. Jednotná výzva pre všetky oblasti je dostupná na webovom sídle Európskej komisie a zverejnená v úradnom vestníku EÚ.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN

Žiadosti na podporu projektov v oblasti športu možno predkladať v rámci kľúčovej akcie 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:
* Kooperačné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022
* Drobné partnerstvá v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022
* Neziskové európske športové podujatia, termín na predloženie žiadosti: 23.marec 2022
* Budovanie kapacít v oblasti športu, termín na predloženie žiadosti: 7. apríl 2022

Podrobné pokyny na predloženie žiadosti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku.
Erasmus+ Programme Guide 2022 | Erasmus+ (europa.eu)

 

Skočiť na začiatok stránky