Proces akreditácie ďalšieho vzdelávania upraví nová vyhláška

24.03.2010

     Zabezpečiť podmienky fungovania ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania má nová vyhláška MŠ SR o procese a podmienkach akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Po prerokovaní v pracovnej skupine Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo by mal právny predpis nadobudnúť účinnosť 15. apríla 2010.
     Nová vyhláška nadväzuje na zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý nadobudol  účinnosť 1. februára 2010. Vykonávací predpis upravuje kroky nevyhnutné pre proces akreditácie ďalšieho vzdelávania - definuje dokumentáciu vzdelávacieho programu, ale aj žiadosť o jeho akreditáciu. Zároveň vytvára podporné nástroje na sprehľadnenie a sprístupnenie komplexných informácií o vzdelávacích možnostiach a potrebách pre občanov s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.
     Návrh taktiež určuje podrobnosti osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu, ako aj náležitosti osvedčenia o čiastočnej či úplnej kvalifikácii. Súčasťou vyhlášky sú aj vzory osvedčenia o ich absolvovaní a nadobudnutí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku