Príspevok na úhradu nákladov na zdravotníckeho pracovníka

Podľa § 4e ods. 1 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka príspevok na úhradu nákladov na zdravotníckeho pracovníka.

Podporné opatrenie realizujú počas výchovno – vzdelávacieho procesu na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu podľa § 152a ods. 1 zákona 245/2008 Z. z.  zdravotnícki pracovníci, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania         

Podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na zdravotníckeho pracovníka je vyjadrenie školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

V školskom roku 2023/2024 pokračuje financovanie zdravotníckych pracovníkov  z Plánu obnovy a odolnosti.

Od 1.9.2026 budú finančné prostriedky na toto  podporné opatrenie zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytované zo štátneho rozpočtu na základe schválenej metodiky pre daný školský rok, ktorú ministerstvo zverejní  svojom webovom sídle

Skočiť na začiatok stránky