Príspevok na špecifiká

Ministerstvo môže prideliť podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi  školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať.
 
 V priebehu školského roka pravidelne nastávajú situácie, s ktorými sa pri nastavovaní rozpočtu nepočíta. Môže ísť napríklad o zmenu právnych predpisov alebo o mimoriadnu situáciu. Právne predpisy v týchto situáciách neupravujú jednoznačne postup pri zabezpečovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na pokrytie takto neočakávaných výdavkov.
 
Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na špecifiká, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a štátnych školských zariadení.
 
Finančné prostriedky je  možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. 
  • Príspevok na špecifiká - osobné ochranné pomôcky
  • Príspevok na špecifiká - testovanie COVID-19
  • Príspevok na špecifiká - digitalizácia
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku