Navigácia

Príspevok na špecifiká

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré nemožno predvídať alebo majú špecifický charakter.

V priebehu školského roka pravidelne nastávajú situácie, s ktorými sa pri nastavovaní rozpočtu nepočíta. Môže ísť napríklad o zmenu právnych predpisov alebo o mimoriadnu situáciu. Právne predpisy v týchto situáciách neupravujú jednoznačne postup pri zabezpečovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na pokrytie takto neočakávaných výdavkov.

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na špecifiká, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení.

Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Skočiť na začiatok stránky