Navigácia

Príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) finančné prostriedky zriaďovateľom škôl,   ktorí uspeli vo výzve Školský digitálny koordinátor. Finančné prostriedky sú účelovo určené na osobné náklady  školských digitálnych koordinátorov (ďalej „ŠDK“) na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Finančné prostriedky sú poskytované pre školy zapojené do Národných projektov NP edIT 1, edIT 2 v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorých cieľom je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia    COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl a na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.         

Školy zapojené do národného projektu sú povinné viesť účtovníctvo v súlade Príručkou pre prijímateľa pre národné projekty zverejnenou na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/prirucka-prijimatela/verzia-5.1/prirucka-prijimatela-np-verzia-5-1.pdf.

Školám, ktoré budú zapojené do NP edIT1 a edIT2, odporúčame účtovať použitie týchto finančných prostriedkov buď na samostatnej analytike alebo na samostatnom stredisku, aby mali prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré dostali v rámci národného projektu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky