Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na školské potreby pre žiakov unikajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí sú zaraďovaní do škôl v Slovenskej republike.

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie zvýšených nákladov, ktoré školám vznikajú po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl v Slovenskej republike. Príspevok je účelovo určený na  školské potreby (školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity a pod.), prípadne na kúpu cestovných lístkov pre žiakov, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytovaná bezplatne. Škola môže použiť príspevok i na ďalšie potreby súvisiace so zabezpečením  výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyčerpá v súlade s účelom, vráti nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľovi. Zriaďovateľ prevedie finančné prostriedky na účet regionálneho úradu školskej správy.

Formulár na vyúčtovanie príspevku na špecifiká - školské potreby pre odídencov z Ukrajiny je zverejnený nižšie v súboroch na stiahnutie a obsahuje hárky pre vyplnenie údajov za školu, zriaďovateľa a za regionálny úrad školskej správy.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky