Navigácia

Príspevok na špecifiká – Pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených zemetrasením v Prešovskom kraji

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom škôl a školských zariadení na odstránenie škôd spôsobených zemetrasením v Prešovskom kraji.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času na zabezpečenie neodkladných opráv vnútorných aj vonkajších priestorov škôl a školských zariadení, ktoré boli poškodené zemetrasením zo dňa 9.10.2023.

Suma príspevku je pre každú školu a školské zariadenie navrhnutá na základe vyjadrenia Regionálneho úradu školskej správy v Prešove. Pridelenie príspevku bolo vyhodnocované pre materské školy, základné umelecké školy a centrá voľného času.

Upozorňujeme, že zriaďovatelia sú povinní vrátiť do štátneho rozpočtu sumu finančných prostriedkov, ktorú školy dostanú ako poistné plnenie od poisťovní.

V prípade, ak škola/ školské zariadenie pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné ich použiť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom  do 31. marca 2024. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky