Príspevok na rok 2018

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) pre rok 2018 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2017 (EDUZBER) resp. následných opráv počtu týchto žiakov a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2018.

 V roku 2018 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150 €.
 
Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
 
Suma príspevku na žiakov zo SZP pre rok 2018 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku 2018/2019 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2018.
 
Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018 považuje za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia aj žiak, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku