Príspevok na rok 2017

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) pre rok 2017 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2016 (EDUZBER)resp. následných opráv počtu týchto žiakov a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2017.
 
V roku 2017 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 260,0 €.
 
Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
 
Suma príspevku na žiakov zo SZP pre rok 2017 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku 2017/2018 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku