Príspevok na rok 2016

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin 2/3 počtu žiakov zo SZP (2/3 z dôvodu zmeny financovania v poslednej tretine roka) podľa stavu k 15. 9. 2015 (EDUZBER) a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2016.
 
V roku 2016 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP určená vo výške 109,0 €.
 
Upozorňujeme, že od 1.9.2016 bude príspevok na žiakov zo SZP (za mesiace september - december 2016) poskytnutý podľa nových pravidiel uvedených v ods. 4 § 107 zákona č. 245/2008  o výchove a vzdelávaní a na základe aktualizovaného počtu žiakov zo SZP k 15. 9. 2016 (EDUZBER).

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku