Príspevok na rok 2015

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2014 (EDUZBER) a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2015. V roku 2015 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 106,0 €.

Výška príspevku na žiakov zo SZP pre rok 2015 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2015.

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku