Príspevok na rekreáciu

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia
 
     V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 347/2018 Z. z. bolo doplnené nové ustanovenie §152a Rekreácia zamestnancov. Od 1.1.2019 vznikla pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.
 
     O uhradenie príspevku na rekreáciu môžu požiadať zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú financované podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú tieto podmienky:

a) zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,

b) počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny 
    rok,

c) pracovný pomer zamestnanca (a teda nie pomer na základe dohody mimo pracovného pomeru) musí trvať
    nepretržite najmenej 24 mesiacov,

d) zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevoklen u jedného zamestnávateľa,

e) príspevok na zamestnanca je v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za 
    kalendárny rok a

f) suma príspevku u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa znižuje
   v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času.

 
     Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a okresný úrad v sídle kraja.
  
Finančné prostriedky pre školy  

- v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,    inej právnickej      osoby  alebo fyzickej osoby a pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja sa budú poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja,

- v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja sa budú poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

  
Rok 2019
ad) obdobie* termín na predloženie žiadostí
uhradenie príspevkov
stav
1. 01-04/2019 do 31.5.2019
06/2019
reálna potreba
2. 05-07/2019 do 31.8.2019
09/2019
reálna potreba
3. 08-10/2019 do 15.11.2019
12/2019
reálna potreba
3. 11-12/2019 do 15.11.2019
12/2019
predpokladaná potreba
  • obdobie, za ktoré boli príspevky na rekreáciu vyplatené
 
  1. Postup predkladania žiadostí  a uhradenie prvého balíka príspevkov r. 2019

         Prvé uhradenie príspevkov zriaďovateľom bude realizované za obdobie: 01-04/2019

         Predloženie žiadostí na uhradenie príspevkov: do 31.5.2019

         - Žiadosť o uhradenie príspevku predkladá zriaďovateľ prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.

         - Okresný úrad v sídle kraja zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
           (ďalej len „ministerstvo“), sekcii financovania, rozpočtu a výkazníctva žiadosť spolu s vyplneným 
           a podpísaným formulárom na zúčtovanie príspevkov na rekreáciu do 31. mája 2019.

        - Príspevok na rekreáciu pre školy a školské zariadenia, ktoré sú financované podľa zákona 
           č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
          neskorších predpisov poskytne ministerstvo na základe doručenej vyplnenej a podpísanej žiadosti
          o uhradenie.

        Uhradenie príspevku: 06/2019

 

     2.  Postup predkladania žiadostí  a uhradenie druhého balíka príspevkov r. 2019

          Druhé uhradenie príspevkov zriaďovateľom bude realizované za obdobie: 05-07/2019

          Predloženie žiadostí na uhradenie príspevkov: do 31.8.2019

          - Žiadosť o uhradenie príspevku predkladá zriaďovateľ prostredníctvom okresného úradu v sídle 
             kraja.

          - Okresný úrad v sídle krajazašle ministerstvu, sekcii financovania, rozpočtu a výkazníctva žiadosť
            spolu s vyplneným a podpísaným formulárom na zúčtovanie príspevkov na rekreáciu do 31. augusta
            2019.

          - Príspevok na rekreáciu pre školy a školské zariadenia, ktoré sú financované podľa zákona
             č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
            neskorších predpisov poskytne ministerstvo na základe doručenej vyplnenej a podpísanej žiadosti
            o uhradenie.

          Uhradenie e príspevku: 09/2019

 

     3. Postup predkladania žiadostí a uhradenie tretieho balíka príspevkov r. 2019

        Tretie a súčasne posledné uhradenie príspevkov zriaďovateľom bude realizované za obdobie:

        08-10/2019 – na základe reálnych požiadaviek
        11-12/2019 – na základe predpokladanej potreby na tieto mesiace

        Predloženie žiadostí na uhradenie príspevkov: do 15.11.2019

        - Žiadosť o uhradenie príspevku predkladá zriaďovateľ prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.

        - Okresný úrad v sídle krajazašle ministerstvu, sekcii financovania, rozpočtu a výkazníctva žiadosť
          spolu s vyplneným a podpísaným formulárom na zúčtovanie príspevkov na rekreáciu do 15. novembra
          2019.

        - Príspevok na rekreáciu pre školy a školské zariadenia, ktoré sú financované podľa zákona
           č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
          neskorších predpisov poskytne ministerstvo na základe doručenej vyplnenej a podpísanej žiadosti
          o uhradenie.

        Uhradenie príspevku: 12/2019

 
     Informácie súvisiace so zúčtovaním príspevku na rekreáciu zamestnanca za 11-12/2019 poskytne ministerstvo okresným úradom v sídle kraja spolu s informáciami, ktoré súvisia s uzatvorením rozpočtového roka 2019.
 
     Pre predkladanie žiadostí a uhradenie príspevkov na rekreáciu bude pre nasledujúce roky v súlade s platnou legislatívou vydané nové usmernenie. 

     Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku