Navigácia

Príspevok na rekreáciu

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.

O uhradenie príspevku na rekreáciu môžu požiadať zriaďovatelia škôl a štátnych školských zariadení podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ak spĺňajú tieto podmienky:

  1. zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok),
  2. pracovný pomer zamestnanca (a teda nie pomer na základe dohody mimo pracovného pomeru) musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  3. zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa,
  4. príspevok na zamestnanca je v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok a
  5. suma príspevku u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa znižuje v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času.

Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a regionálny úrad školskej správy.

Žiadosti na uhradenie príspevku na rekreáciu predkladá škola zriaďovateľovi, zriaďovateľ regionálnemu úradu školskej správy a regionálny úrad školskej správy Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Formuláre pre školy/školské zariadenia, zriaďovateľov a regionálne úrady školskej správy na predkladanie žiadostí  sú uvedené v súboroch na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky