Príspevok na LK v roku 2017

MŠVVaŠ SR bude poskytovať príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy aj v roku 2017 v súlade s  § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2017 zúčastnia lyžiarskeho kurzu, nahlásia školy prostredníctvom Eduzberu 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku