Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Príručky pre prijímateľa NFP OPV

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie slúži na usmernenie prijímateľa, poskytuje mu doplňujúce informácie a má slúžiť ako pomoc pre jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas realizácie projektu.

Príručka usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (projektu), pri vypracovaní monitorovacích správ  projektu, pri povinnom informovaní a publicite a poskytuje mu informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať RO/SORO.

 

  • Príručka pre prijímateľa NFP - (aktuálna verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015)
  • Archív - Príručky pre prijímateľa NFP
  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku