Príručka pre konečného prijímateľa/ príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu

Príručka pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci (ďalej len „KP/PP") z Európskeho sociálneho fondu má slúžiť ako pomoc pre orientáciu konečného prijímateľa/príjemcu pomoci po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu. Príručka je návodom ako správne postupovať pri realizácii projektu a ako vykonávať finančné riadenie projektu tak, aby implementácia projektu prebiehala optimálne a projekt bol úspešne ukončený. Príručka usmerňuje KP/PP pri príprave žiadostí o platbu, žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby, žiadosti o zmenu a pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku