Príprava výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2017

Výročné správy o činnosti vysokej školy sa spracúvajú podľa smernice č. 46/2011 z 19. septembra 2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy.
Priložené súbory obsahujú aktualizovaný obsah (osnovu) k výročnej správe, tabuľky a komentár k tabuľkovej prílohe za rok 2017.
Termín na predloženie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 2017 je 20. máj 2018 v elektronickej forme a do 31. mája 2018 sa predkladá jeden výtlačok výročnej správy o činnosti .
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku